• vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
  • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
  • zabezpečenie záujmovej činnosti
  • osobné vybavenie