• základné sociálne poradenstvo
  • špecializované sociálne poradenstvo
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • sociálna rehabilitácia
  • ošetrovateľská starostlivosť
  • pracovná terapia
  • tlmočenie
  • sprostredkovanie